ANR104 – FONKSİYONEL ANATOMİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
FONKSİYONEL ANATOMİ ANR104 2. Yarıyıl 2 2 3 3
Önkoşul(lar)-var ise Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Dersin verilme şekli Yüz yüze
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Anlatım
Soru-Yanıt
Dersin sorumlusu(ları) Dr. Pınar Arpınar Avşar
Dersin amacı Bu dersin amacı; Öğrencilerin, insan anatomisi konusunda temel kavramları; başlıca organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarını ve özel olarak kas iskelet sisteminin yapı ve fonksiyonlarını tanımlayabilme ve basit kuvvet alıştırmaları ve temel sportif hareketlerin kineziyolojik analizlerini teorikte ve pratikte analiz edebilme kapasitesine sahip olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenci; Başlıca anatomik terimleri anlayacak ve kullanabilecek, insan vücudunun organizasyonu, hücrenin genel yapısı, doku tipleri ve fonksiyonlarını tanımlayabilecektir.
  2. Başlıca vücut sistemlerinin organlarını listeleyebilecek; başlıca organların yapısı, anatomik lokalizasyonu ve fonksiyonlarını tanımlayabilecektir
  3. Hareket sistemi ile ilgili temel kavramları; eksen, düzlem, kemik, eklem, ligament, kas ve başlıca anatomik referans noktalarını tanımlayabilecektir
  4. Gövde, üst ve alt üyelerin kemik, eklem, kas ve bağlarını öğrenecek, kas-iskelet sistemi hareketlerini anatomik terimlerle tanımlayabilecek, vücut hareketleri sırasında hareketten sorumlu başlıca kasları analiz edebilecek, önemli kasların isimlerini, lokalizasyonlarını ve başlıca fonksiyonlarını açıklayabilecektir
  5. Basit kuvvet alıştırmaları ile temel spor aktivitelerinin kassal analizini yapabilecektir
Dersin içeriği Anatomik terimler ve kavramlar, hücrenin yapısı, dokular, vücut sistemleri ve fonksiyonları, eksen ve düzlemler, hareket sistemini oluşturan yapılar ve fonksiyonları; baş, boyun, gövde, üst ve alt üyelerin elemanları (kemik, eklem, bağ, kas) ve hareketleri ile bu hareketlere katılan kaslar, basit kuvvet alıştırmaları ile temel sportif hareketlerin kineziyolojik analizlerini içerir.
Kaynaklar Demirel, A.H., Koşar, Ş.N. (2006). İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın.
Behnke, Robert S. (2001). Kinetic Anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics.
Delavier, Frederic (2001). Strength Training Anatomy: Your illustrated guide to muscles at work. Champaign, IL: Human Kinetics.
Nelson, AG, Kokkonen J (2007). Stretching Anatomy: Your illustrated guide to improving flexibility and muscular strength. Champaign, IL: Human Kinetics.
Tortora, GJ, Nielsen MT (2012). Principles of Human Anatomy. John Wiley & Sons, Inc.

 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Haftalar Konular
1. Hafta Vücudun organizasyonu & Hücre ve dokular
2. Hafta Deri ve yardımcı organları; Sindirim, Boşaltım ve Üreme sistemleri
3. Hafta Dolaşım sistemi
4. Hafta Solunum ve Endokrin sistemleri
5. Hafta Sinir sistemi
6. Hafta Ara sınav 1
7. Hafta Hareket sisteminin elemanları (Kemikler, eklemler, kaslar, bağlar ve tendonlar)
8. Hafta Vücut Segmentlerinin Hareketleri (vücut duruşları, düzlemler, eksenler ve hareketleri) ve kaslara ilişkin bilgiler (kas tipleri, kasılma tipleri, kasların rolleri)
9. Hafta Gövde ve hareketlerinin kassal analizi
10. Hafta Üst üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (omuz kemeri, kol)
11. Hafta Üst üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (ön kol ve el)
12. Hafta Ara sınav 2
13. Hafta Alt üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (kalça kemeri, uyluk, baldır ve ayak)
14. Hafta Basit kuvvet alıştırmaları ve temel sportif hareketlerin kassal analizi
15. Hafta Genel Sınava Hazırlık
16. Hafta Genel Sınav

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam (a) 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Ara Sınavlar 2 60
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 0 40
Toplam 100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 14
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 2 6 12
Genel sınava hazırlanma süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 45 19 90

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program Yeterlilikleri Katkı Düzeyi*
1 2 3 4 5
1. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kavramları ve ilkeleri uygulama ortamına transfer eder, yerinde etkili şekilde kullanır, aralarındaki ilişkiyi açıklama bilgisine sahiptir.
2. Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgiye sahiptir. X
3. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerine sahip antrenman programlarının hazırlanması ve Sporda Performans Analizi ile ilişkili içerik, öğretim süreçleri, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
4. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların gelişim, öğrenme özellikleri bilgisine sahiptir. X
5. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilimsel bilgilere ulaşma, süreli ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili Teknolojileri, ilgili malzeme ve araç-gereci farklı yaş grupları yayınlar ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisine sahiptir
6. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların antrenman süreçlerinde karşılaştığı problemleri inceleme ve araştırma konusu yapar.
7. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların özelliklerine göre öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanır. X
8. Sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar. X
9. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların öğrenme süreçlerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak planlar.
10. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sevk-idare ve yönetimi süreçlerini, bireysel farklılıkları dikkate alarak planlar X
11. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sürekli değişim amacıyla kalite sürecinde yer alır. X
12. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitim, kurs, çalıştay, seminer, toplantı ve kongrelere katılarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
13. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmaları izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir, Türkçeyi doğru kullanır, en az bir yabancı dili Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilgileri izleyebilcek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir. X
14. Bir Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti olarak dış görünüm,tutum ve davranışları yanında kültürel yeterlilikleri ile de topluma örnek olur, demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek