ANR328 – HAREKET ANALİZİ: KAS AKTİVİTESİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
HAREKET ANALİZİ: KAS AKTİVİTESİ ANR328 6. Yarıyıl 1 2 2 4
Önkoşul(lar)-var ise Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli
Dersin verilme şekli Yüz yüze
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Anlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Gösteri
Uygulama-Alıştırma
Dersin sorumlusu(ları) Dr.Pınar Arpınar Avşar
Dersin amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin insan anatomisi ve kinesiyolojisi derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek üzere, vücut hareketlerinin analizinde kassal aktivitenin değerlendirilmesi ve yorumlanmasına dair uygulamalı ve teorik bilgi sunmak, spor bilimlerinde kullanım alanlarına dikkat çekmektir.
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, Kas iskelet sistemi anatomisi ile ilgili temel kavramları bilir.
  2. Hareketlerin gerçekleştiği anatomik düzlem, eksenler hareketlerin isimlendirmesini ve kasılma türlerini kavrar.
  3. Yüzeyel kas analizi yöntem ve teknikleri ile kullanım alanlarını kavrar.
  4. Aksiyel ve appendiküler iskelete ait yüzeyel kaslarını bilir ve kas analizlerinin nasıl gerçekleştirileceğini kavrar.
  5. Seçilen temel hareketler sırasında aktif kas gruplarını belirleme, hedef kas gruplarına yönelik egzersizler arasındaki kas aktivitesi farklılıklarını ve hareket açısı boyunca kas aktivitesi düzeylerindeki farklılıkları tartışır.
  6. Spor bilimlerinde kas analiz yöntemlerinin kullanım alanlarını kavrar.
Dersin içeriği Kas-İskelet sistemi anatomisi temel kavramları
Aksiyel ve apendiküler iskelet anatomik yapıları ve gerçekleştirilen hareketler
Biyomekanik analizde yüzeyel elektromyografi yöntemi
Kasılma türleri
Sportif hareketlerin analizi
Spor bilimlerinde kas analizi kullanım alanları
Kaynaklar Demirel, A.H., Koşar, Ş.N. (2006). İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın.
Behnke, Robert S. (2001). Kinetic Anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics.
Merletti R, Parker P.A. (2004). Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications, John Wiley & Sons.
Delavier, Frederic (2001). Strength Training Anatomy: Your illustrated guide to muscles at work. Champaign, IL: Human Kinetics.
Nelson, AG, Kokkonen J (2007). Stretching Anatomy: Your illustrated guide to improving flexibility and muscular strength. Champaign, IL: Human Kinetics.
Barbero M., Merletti R., Rainoldi A. (2012). Atlas of Muscle Innervation Zones: Understanding Surface Electromyography and Its Applications, Springer Science & Business Media.

 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Haftalar Konular
1. Hafta Kas-İskelet sistemi anatomisi temel kavramlar
2. Hafta Aksiyel iskelet (gerçekleştirilen hareketler, kemikler, eklemler, kaslar)
3. Hafta Apendiküler iskelet (gerçekleştirilen hareketler, kemikler, eklemler, kaslar)
4. Hafta Biyomekanik analizde yüzeyel elektromyografi yöntemi
5. Hafta Kasılma türleri laboratuvar uygulaması (izotonik, izometrik)
6. Hafta Kasılma türleri laboratuvar uygulaması (izokinetik)
7. Hafta Sportif hareketlerin analizi (gövde) laboratuvar uygulaması
8. Hafta Ara sınav (kuramsal)
9. Hafta Sportif hareketlerin analizi (diz ve kalça hareketliliği) laboratuvar uygulaması
10. Hafta Sportif hareketlerin analizi (omuz ve dirsek hareketliliği) laboratuvar uygulaması
11. Hafta Sportif hareketlerin analizi (el ve ayak bileği hareketliliği) laboratuvar uygulaması
12. Hafta Fitness cihazları ve vücut ağırlığı ile yapılan egzersizlerde hedef kas gruplarının karşılaştırmalı kassal analizi laboratuvar uygulaması
13. Hafta Spor bilimlerinde kas analizi uygulamaları
14. Hafta Spor bilimlerinde kas analizi laboratuvar uygulaması
15. Hafta Genel sınav Hazırlığı
16. Hafta Genel sınav

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam (a) 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 14 20
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 9 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Ara Sınavlar 2 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 0 40
Toplam 100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 1 14
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 9 4 36
Ara sınavlara hazırlanma süresi 2 12 24
Genel sınava hazırlanma süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 40 37 120

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program Yeterlilikleri Katkı Düzeyi*
1 2 3 4 5
1. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kavramları ve ilkeleri uygulama ortamına transfer eder, yerinde etkili şekilde kullanır, aralarındaki ilişkiyi açıklama bilgisine sahiptir.
2. Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgiye sahiptir.
3. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerine sahip antrenman programlarının hazırlanması ve Sporda Performans Analizi ile ilişkili içerik, öğretim süreçleri, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. X
4. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların gelişim, öğrenme özellikleri bilgisine sahiptir. X
5. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilimsel bilgilere ulaşma, süreli ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili Teknolojileri, ilgili malzeme ve araç-gereci farklı yaş grupları yayınlar ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisine sahiptir X
6. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların antrenman süreçlerinde karşılaştığı problemleri inceleme ve araştırma konusu yapar. X
7. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların özelliklerine göre öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanır. X
8. Sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar. X
9. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların öğrenme süreçlerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak planlar. X
10. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sevk-idare ve yönetimi süreçlerini, bireysel farklılıkları dikkate alarak planlar
11. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sürekli değişim amacıyla kalite sürecinde yer alır.
12. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitim, kurs, çalıştay, seminer, toplantı ve kongrelere katılarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
13. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmaları izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir, Türkçeyi doğru kullanır, en az bir yabancı dili Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilgileri izleyebilcek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir. X
14. Bir Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti olarak dış görünüm,tutum ve davranışları yanında kültürel yeterlilikleri ile de topluma örnek olur, demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek